Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld door WOOL NERD. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WOOL NERD is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WOOL NERD.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen op deze website, geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergaven van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WOOL NERD te mogen claimen of te veronderstellen.

WOOL NERD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan WOOL NERD daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of workshops op deze wesite worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. WOOL NERD behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Hoewel WOOL NERD alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is WOOL NERD niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet verzonden wordt.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.woolnerd.com op deze pagina.